Ua Ru

Офіційні правила проведення розіграшів

Офіційні правила проведення розіграшів призів у рекламних акціях

 

1. Організатор і виконавець Акцій

1.1. Організатором і виконавцем Рекламніх Акцій є ТОВ «ПІТСЕРВІС», яке зареєстровано відповідно до законодавства України і знаходиться за адресою: 18002 м.Черкаси, вул. Пушкіна, 67, оф.1 (далі - Організатор). Сайт організатора: mdg.ck.ua

1.2. У проведеннях розіграшів та підведеннях підсумків Організатор у своїх діях керується чинним законодавством України та Офіційними правилами проведення розіграшів призів у Рекламних Акціях і несе відповідальність за їх дотримання.

1.3. Розіграші проводяться в інтересах замовників Акцій

 

2. Учасники Акцій

2.1. Учасником Акції може бути будь-який громадянин України, якому на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, та який ретельно виконав всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в п.6 цих Правил (надалі – Учасник або Учасники).

2.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акціях:

2.2.1.працівники та представники Замовників Акцій, Організатора Акцій, та будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акцій;

2.2.2.чоловік або дружина осіб, перелічених в першому абзаці п.2.2. цих Правил, а також їхні найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба);

2.2.3.особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років;

2.2.4.особи, що не є громадянами України;

2.2.5.особи, які не відповідають умовам або не виконують умови даних Правил.

 

3. Тривалість Акції та місця їх проведеннь

3.1. Тривалість Акції та місця їх проведеннь визначаються окремо для кожної Акції та зазначаються в умовах кожної Акції.

3.2. Терміни проведення Акцій та місцея їх проведеннь можуть бути змінені Організатором за його власним рішенням самостійно або у зв'язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені Організатором.

 

4. Фонд Рекламних Акцій

4.1. Фонд Рекламної Акції формується на розсуд Організатора. Якісні, кількісні та інші, в тому числі технічні характеристики Призів визначаються Організатором.

4.2. Призовий фонд кожної Акції визначається окремо, та зазначаються в умовах кожної Акції.

4.3. Відповідальність Організатора щодо видачі Призів обмежена виключно Призовим Фондом, заявленим для кожної окремої Акції.

4.5. Зовнішній вигляд Призів (розмір, колір), зазначених на рекламних матеріалах, які будуть поширюватись протягом Акційного Періоду, може відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних Призів.

4.6. Заміна призів Розіграшу будь-яким іншим благом не допускається.

4.7. Оподаткування осіб, які отримали Приз, проводиться відповідно до чинного законодавства України.

4.8. Організатор за свій рахунок здійснює оподаткування осіб, які отримали Приз, відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.9. Організатор акції залишає за собою право збільшити або зменшити загальну кількість Призового Фонду Акції, або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни відбудуться, Виконавець повідомляє про них в порядку, передбаченому п.8 цих Правил.

 

5. Порядок участі в Акціях

5.1. Порядок укчасті в Акціях визначається окремо для кожної Акції та зазначаються в умовах кожної Акції.

 

6. Права та обов’язки Учасника Акції

6.1. Права Учасника Акції.

6.1.1. Ознайомлюватись з офіційними правилами Акції.

6.1.2. Брати участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.

6.1.3. Отримувати інформацію про зміну Правил Акції.

6.2. Обов’язки Учасника Акції.

6.2.1. Виконувати умови даних Правил Акції.

6.2.2. У випадку визначення Учасника Акції як такого, що має право отримати один із Призів Акції, Учасник зобов’язаний виконати усі необхідні для цього дії, що зазначені в цих Правилах Акції в п.10.

 

7. Права та обов’язки Організатора Акції

7.1. Обов’язки Організатора.

7.1.1. Провести Акцію у відповідності з даними Правилами Акції.

7.1.2. Видати Призи переможцям Акції, що виконали всі умови цих Правил.

7.2. Права Організатора:

7.2.1. Організатор Акції користується усіма Правами, передбаченими цими Правилами Акції та чинним законодавством України.

7.2.2. Відмовити у видачі приза Учаснику, який не виконав всі умови цих Правил Акції правильно та у повному обсязі.

7.2.3. Відмовити у видачі призу Учаснику, який не відповідає вимогам цих Правил Акції.

7.2.4. Відмовити у видачі Призу (Головного Призу) у випадках зазначених в п.11 даних Правил.

 

8. Способи та порядки інформування Учасників Акцій про строки та умови їх проведення. 8.1. Інформування Учасників Акції та потенційних Учасників Акції про умови участі, продовження строку Акції, збільшення призового Фонду Акції інших змін, будуть здійснюватися на офіційних сторінках Організатора у відповідних соціальніх мережах, на сторінках Замовників Акцій та/або у повідомленнях Організатора Акції.

 

9. Порядок визначення переможців акції та отримання призів.

9.1. Дати визначення переможців Акцій  для кожної Акції визначається окремо, та зазначаються в умовах кожної Акції.

9.2. Визначення власників Призів відбуваєься шляхом випадкового відбору (із застосуванням сервісу random.org) серед усіх присутніх учасників Акції.

9.3. Для кожного визначення окремо проводиться відеофіксація, яке розміщується у вільному доступі на офіційних сторінках Організатора у відповідних соціальніх мережах, на сторінках Замовників Акцій та/або у повідомленнях Організатора Акції.

9.4. Учасник не може передавати або уступати свої права, пов’язані з участю в розіграші третім особам.

9.5. Одна особа може виграти тільки один із призів у одній Акції.

 

10. Інші умови

10.1. Призи не видаються за умови невиконання Учасником Акції даних Правил Акції.

10.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Акції, а також усі результати Акції є остаточними та перегляду не підлягають.

10.3. Виконавець залишає за собою право розміщувати додаткову інформацію про Акцію в порядку передбаченому в п.8 цих Правил.

10.4. Виконавець залишає за собою право призупиняти або відмовляти у видачі Призів Учасникам Акції у випадку:

10.4.1. Якщо Учасник Акції виконав Умови Аккції, не в зазначений Акційний Період за умови наявності такого обмеження в Умовах окремої Акції.

10.4.2. Якщо Учасник Акції не має можливості засвідчити свою особу.

10.4.3. Якщо Учасник Акції надав Організатору не всю інформацію, передбачену даними Правилами.

10.4.4. Якщо Учасник Акції порушив інші положення даних Правил Акції, а також в інших умовах, передбачених чинним законодавством України.

10.4.5. Якщо у Організатора Акції виникнуть сумніви щодо добросовісності участі в акції такого Учасника.

10.5. З моменту отримання Призу Учасником Акції останній несе ризик по його випадковому знищенню, втрати або псуванню. Організатор не несе відповідальності за подальше використання отриманого Призу Учасником Акції.

10.6. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або в будь-які інші контакти з Учасниками Акції.

10.7. Зобов‘язання Організатора відносно якості Призів, передбачених в цих Правилах, обмежені гарантіями, представленими їх виробниками та третіми особами, що надають відповідні послуги.

10.8. Учасник Акції, що бере участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

10.9. Грошовий еквівалент вартості Головного та інших призів не виплачується.

10.10. Для виконання зобов‘язань по доставці/врученню Призів Організатор має право вимагати від Учасника Акції надання інформації, передбаченої і необхідної, для здійснення подібних дій. Повна або часткова відмова Учасник Акції в наданні вищезазначеної інформації автоматично звільняє Організатора від зобов‘язань стосовно врученого йому Призу.

10.11. Організатор на свій власний розсуд може визнати недійсними всі дії Учасника Акції, а також подальшу участь в даній Акції будь-якої особи, яка підроблює або отримує вигоду від підробки процесу реєстрації, або проведення Акції, або діє, порушуючи дані Правила, діє деструктивним чином, або здійснює дії метою яких є досаждання, образа, погрожування та заподіяння занепокоєння будь-якій іншій особі, яка може бути пов‘язана з даною Акцією.

10.12. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якою іншої причини, неконтрольованої Організатором, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Акції, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.

10.13. Всі Учасники Акції самостійно оплачують всі витрати понесені ними у зв‘язку з їх участю в Акції.

10.14. У випадку відмови Учасника Акції від отримання Призу, такий Учасник Акції втрачає право на отримання відповідного Призу від Організатора Акції.

10.15. Організатор не несе будь-якої відповідальності за друкарські помилки у будь-яких поліграфічних матеріалах та будь-яких текстових та графічних матеріалах, що розповсюджуються у мережі інтернет про Акцію.

10.16. Організатор не несе будь-якої відповідальності за якість товарів та послуг Замовника.

 

11. Персональні дані

11.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Призу.

11.2. Під час участі в Акціях Учасники Акції самостійно заносять свої персональні дані, а саме: ПІБ, контактний телефон, інше. Інформація, що надається, відноситься до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.

11.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою згоду на обробку та безкоштовне використання наданих Учасником Акції персональних даних, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, номер телефону, поштову адресу, адресу електронної пошти, а також інші данні, що надаються Учасником Акції для участі в Акції (далі - «Персональні дані»). (Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя – НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ.) Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь- яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про захист персональних даних”.

11.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, та ознайомлений з правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

11.5. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

11.6. Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

11.7. Взявши участь в Акції, Учасники дають свою згоду на те, що їхні персональні дані, фото- і відеоматеріали з їхньою участю в публічних заходах, які проводяться Організатором в рамках даної Акції, можуть бути використані Організатором та іншими уповноваженими ним особами в рекламних цілях, в тому числі в друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, та розміщення реклами в мережі Інтернет без виплати будь- якої винагороди. Авторські права на такі матеріали належать Організатору.

 

11.8. Процедура визначення Учасників Акції, які мають право одержати Приз, не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою, заснованою на ризику грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, або умовами конкурсу. Організатор Акції не отримує винагороду від Учасників Акції за їхню участь в Акції.